Beste klant/deelnemer aan een van mijn programma’s,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op? Dan zoeken we samen voor een oplossing.

Artikel 1. Definities

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 1. Ik of mij: De bedrijven van Frank Korlas, DiFoLiS – Korlas Traffic Education en Provent Coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70964890, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Jij/je of jou: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 3. Onlinetraining: Alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.
 2. Deze algemene voorwaarden mag ik wijzigen. De meest recente versie staat altijd op de website Korlas Traffic Education. Als de wijzigingen invloed hebben op de overeenkomst tussen jou en mij, zal ik je van de wijziging op de hoogte stellen.
 3. Als er iets in deze algemene voorwaarden staat dat niet geldig is, omdat het nietig is of door jou vernietigd wordt, spreken we samen een nieuwe regel af, waarmee we hetzelfde doel bereiken.

Artikel 3. Overeenkomst – Cursussen en lessen

 1. Online lessen en online consulten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met het aanbod en je daarvoor de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 3. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
 5. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
 6. Ik mag de content die ik volgens onze overeenkomst lever veranderen, vernieuwen, vervangen of wijzigen.
 7. Ben je niet tevreden over de onlinetraining en/of het online e-coaching? Helaas bied ik  

  GEEN niet goed, geld terug’  

  garantie aan. Je mag me wel aanspreken als er sprake is van een wanprestatie. Zie daarvoor het artikel over aansprakelijkheid verderop in deze algemene voorwaarden.
 8. Indien jij verhinderd bent op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres/web seminar/telefonische of Zoom afspraak aanwezig te zijn voor een personal coaching consult, dient jij mij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien jij binnen 24 uur voor afgesproken datum en tijdstip een bericht van verhindering aan mij doorgeeft, ben ik gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan jou in rekening te brengen.
 9. Toegang tot de onlinetraining en online e-coaching is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit de onlinetraining of online e-coaching niet met anderen delen. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Wanneer je toch je inloggegevens met iemand deelt, mag ik de toegang tot de onlinetraining of online e-coaching blokkeren en vervallen al je rechten. Ik ontbind dan de overeenkomst tussen jou en mij en jij hebt geen recht op geld terug.
 10. Je kunt pas na betaling deelnemen aan een onlinetraining of online e-coaching.
 11. Soms bied ik bij de onlinetraining ook toegang tot een Facebookgroep of andere online community aan. Dit is voor maximaal twaalf maanden. Dit is alleen anders als dat zo in mijn aanbod heeft gestaan.
 12. Je moet een internetverbinding hebben om een onlinetraining en/of de online e-coaching te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 13. De onlinetraining kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. Ik behoud me te allen tijde alle rechten op door mij gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van jou. De in de vorige zin genoemde zaken mogen NIET zonder schriftelijke toestemming van mij, noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik voor je zelf, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door jou worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door mij zijn verstrekt.
 2. Ik ben rechthebbende van alle teksten, afbeeldingen, video’s en andere werken van intellectueel eigendom op mijn website, in de online trainingen en online e-coaching. Als ik zelf niet de rechthebbende ben, dan heb ik een licentie om het te mogen gebruiken.
 3. Ik vind het belangrijk dat mijn content uniek blijft. Daarom geef ik je geen toestemming om het te gebruiken, te delen, openbaar te maken, te kopiëren of na te maken.
 4. Je mag alleen materialen opslaan als thuiskopie of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik, wanneer dit bij de materialen staat aangegeven. Deze materialen mag je niet aan anderen laten zien.
 5. Je mag anderen ook geen toegang geven tot de werken, de materialen, de onlinetraining en online e-coaching of andere zaken die achter de inlog te vinden zijn.
 6. Je mag niet zelf een onlinetraining of een online e-coaching aanbieden aan derden, op basis van de informatie, materialen en werken uit de onlinetraining of online e-coaching.
 7. Maak je inbreuk op mijn intellectuele eigendomsrechten of schend je een van bovenstaande regels, dan mag ik daarvoor een boete rekenen van €25.000,- per incident en €10.000,- per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum van €250.000,-.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling moet gedaan zijn voordat je toegang kunt krijgen tot de onlinetraining ,online e-coaching en online omgeving van mijn website.
 2. Jij ontvangt een factuur via e-mail.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van jouw zaken, op welke manier dan ook, verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden e-coaching en onlinetraining.
 2. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de onlinetraining en online e-coaching wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor virussen die op jouw computer staan of daarop komen te staan, ook niet als dat door een e-mail of via een bestand van mijn onlinetraining en online e-coaching.
 4. Ik kan niet garanderen dat de onlinetrainingen – online e-coaching op elk moment van de dag beschikbaar zijn. Als ik het probleem merk, kan het meestal binnen een paar uur opgelost zijn, zodat je weer toegang hebt. Als je een probleem merkt, wil je dat dan aan mij melden door een e-mail te sturen naar support@difolis.nl,  dan kan mijn team of ik het zo snel mogelijk op laten lossen.
 5. Raadpleeg bij twijfel je specialist of huisarts voordat je mijn methode gebruikt.
 6. Het advies en/of de begeleiding van mij is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door mijn verstrekte adviezen aan jou, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van mij
 7. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ik verzekerd ben. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden, ben ik nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van mij, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van mij te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 8. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers. Zowel direct als indirect.

Artikel 7. Annulering, afwezigheid en wijzigingen

 1. Na bevestiging van jouw inschrijving (via de website, e-mail, mondeling, telefonisch), rekenen ik voor annulering van de cursus € 25,- administratie kosten.
 2. Bij schriftelijke annulering van een onlinecursus nadat de onlinecursus is gestart, ben je de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
 3. Indien je door overmacht (hetgeen ter beoordeling van mij) een belangrijk deel van een cursus hebt moeten verzuimen, ben ik nimmer verplicht de deelnemersprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.
 4. Indien ik de geplande data van een open contractactiviteit verander – opschort dan wel vervroeg, dan heb je het recht jouw inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat je schriftelijk van de verandering op de hoogte bent gebracht.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

 1. Ik heb het recht om een overeengekomen online consult en/of werkzaamheden op te schorten indien dat door omstandigheden, welke buiten mijn invloedssfeer liggen of waarvan ik bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd ben om mijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9. Overige

 • 36. Wij zijn geopend voor lessen/consulten op de door ons vastgestelde tijden zoals vermeld staat op de website.
 1. Voor vergoedingen van het cursusgeld voor je ziektekostenverzekering dien je polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Een factuur voor je ziektekostenverzekering krijg je direct bij je inschrijving. Voor de e-Coaching kun je een factuur aanvragen via de e-mail info@difolis.nl. Vervolgens wordt de factuur per e-mail gestuurd.

Artikel 10. Privacyverklaring

 1. Natuurlijk ga ik zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Dit heb ik verder beschreven in de privacy- en cookie verklaring die je op de website difolis.nl | kt-e.nl | proventcoach.nl kunt vinden.
 2. De volgende 2 artikelen zijn direct van toepassing voor cursisten die zich inschrijven
 3. Door je in te schrijven voor een cursus of personal e-coaching van Difolis ga je akkoord met het ontvangen van wekelijkse-mails die onderdeel zijn van het betreffende product
 4. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Amsterdam.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 12-08-2020.

Bedrijfsgegevens Korlas Traffic Education

KvK nummer: 70964890 | btw-nummer: NL001584473B77